Ochrana vodných zdrojov

Nároky na spotrebu pitnej vody vo svete neustále rastú a zmeny klímy majú vplyv na štruktúru zrážok.

Naša schopnosť rastu je priamo zviazaná s dostupnosťou a kvalitou miestnych vodných zdrojov. Preto kladieme veľký dôraz na ochranu vodných zdrojov:

Efektívnejšie využívanie vody- snažíme sa znižovať množstvo vody použitej na výrobu jedného litra nápoja.

Partnerstvo- v záujme ochrany miestnych vodných zdrojov spolupracujeme so stále rastúcim počtom partnerov.

Ochrana vodných zdrojov

Efektívnejšie využívanie vody

V našich výrobných závodoch neustále monitorujeme vodné zdroje a snažíme sa minimalizovať množstvo použitej vody. Vďaka úsporným výrobným technológiám sa nám darí množstvo vody použitej na výrobu jedného litra nápoja každý rok znižovať.

Hoci sme v spotrebe vody stále efektívnejší, nemôžeme znížiť objem vody použitej priamo v našich nápojoch. Tým, ako vyrábame a predávame čoraz viac nápojov, spotrebujeme na ne čoraz viac vody. Preto je však veľmi nutné byť v spotrebe vody efektívný a investovať do dokonalejších technológií.

Všetka voda, ktorú vraciame späť do prírodného prostredia, je riadne vyčistená. Výrobný závod na Slovenskú má vlastnú čističku odpadových vôd, pražský závod využíva mestských čistiarní odpadových vôd.

Partnerstvo

Členské operácie skupiny Coca-Cola Hellenic uzatvárajú čoraz väčší počet partnerstiev, ktorých cieľom je ochrana vodných zdrojov.

The Green Danube (Zelený Dunaj) je tým najdlhšie trvajúcim. Spolu so Medzinárodnou komisiou na ochranu Dunaja (ICPDR) sa podieľame na aktivitách na ochranu Dunaja vo Slovenskej republike a deviatich ďalších krajinách.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja a piateho ročníka podujatia Open Plant pripravili Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so spoločnosťami Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., a Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a v spolupráci so rezortnými organizáciami ministerstva - Vodohospodárskou výstavbou a Slovenským vodohospodárskym podnikom podujatie Otvorená elektráreň Open Plant – Medzinárodný deň Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo.

Deň Dunaja

„Dunaj je symbolom integrácie Európy. Je to rieka, ktorá nás spája – spája obyvateľov susediacich štátov a je významným elementom pri budovaní hospodárskych, obchodných a kultúrno-spoločenských vzťahov,“ povedal minister životného prostredia SR József Nagy.

Návštevníci majú možnosť absolvovať vyhliadkové plavby loďou po Dunaji a v rámci piateho ročníka podujatia Open Plant prehliadku Vodnej elektrárne na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorá je špecifická svojou schopnosťou plniť požiadavky energetického systému a zároveň umožňovať plavbu. Pre milovníkov prírody je pripravená interaktívna maďarsko-slovenská putovná výstava „Život vtákov v Dunajských luhoch“ a infostánok Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) zameraný na tému „ochrana vnútrozemskej delty Dunaja.“ Obidve aktivity sú podporené medzinárodným projektom LIFE.

Na prízemí budovy pri pódiu je možné si pozrieť filmy s environmentálnou tematikou. Nebudú chýbať ani ukážky práce dobrovoľného hasičského zboru, ukážky výcviku psa-terapeuta a lekár poradí ako žiť kvalitnejšie a zdravšie. Tímy zástupcov organizátorov tohto podujatia ponúknu svoje kuchárske umenie pri varení guláša, halászlé a iných kulinárskych špecialít.

VD Gabčíkovo privíta aj účastníkov poslednej etapy 55. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré vyvrcholia tzv. „časovkou“ na hrádzi od Stupňa Čunovo po Stupeň Gabčíkovo (31,9 km).

Súčasťou každoročných osláv Dňa Dunaja je už ôsmy rok umelecká súťaž pre deti zo všetkých podunajských krajín – Dunajský majster umenia.

Back to top