Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov týkajúcich sa internetovej stránky spoločností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. sa zaväzuju zachovať súkromie všetkých návštevníkov stránok www.coca-colahellenic.sk a www.coca-colahellenic.cz a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť. Predovšetkým sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, ako zaobchádzame s údajmi, ktoré môžeme získať prostredníctvom týchto internetových stránok a ako uskutočňujeme spracovávanie údajov používaním internetu a iných elektronických komunikačných sietí. Prosím, prečítajte si nasledujúce vyhlásenie k ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli ako používame a poskytujeme ochranu informácií, ktoré nám poskytujete alebo ako by sme ich mohli používať a ochraňovať v budúcnosti.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach, dávate svoj súhlas k zhromažďovaniu, používaniu a prenosu vašich osobných údajov v súlade s podmienkami tohto vyhlásenia.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú spracovávané spoločnosťami Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov za podmienok ďalej uvedených. Tieto údaje môžu byť ďalej spracovávané výlučne príslušnými sprostredkovateľmi informačného systému, ktorí pre spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. vykonávajú spracovávanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté osobám uvedeným ďalej v tomto vyhlásení. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Voči spoločnosťam Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. máte právo na informácie o stave spracúvania, právo na opravu osobných údajov a na ich likvidáciu, ak aj ďalšie práva dotknutej osoby podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach dávate v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. bezvýhradný súhlas k tomu, aby ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov alebo aby sprostredkovatelia informačných systémov, ktorí na základe zmluvy alebo poverenia vykonávajú pre túto spoločnosť spracovanie osobných údajov, zhromažďovali, zaraďovali do svojej databázy, spracovávali a používali vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri použití vyššie uvedených stránok, a to za účelom uvedeným nižšie v tomto vyhlásení. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám, ako ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.

Súhlas udeľujete na dobu neurčitú a ste oprávnený ho písomne odvolať kedykoľvek po splnení účelu, na ktorý ste súhlas poskytli. 

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti, môžete navštíviť tieto internetové stránky bez toho, aby ste nám museli povedať, kto ste alebo aby ste museli prezradiť akýkoľvek údaj o vás. Naše webové servery zhromažďujú doménové mená, nie emailové adresy návštevníkov. Okrem toho sú tu aj také časti internetových stránok, na ktorých môžeme potrebovať od vás zhromaždiť nejaké osobné údaje za určitým účelom, ako napríklad za účelom poskytnutia konkrétnych informácií na vaše požiadanie alebo kde sa vyžaduje, aby ste sa registrovali na našich internetových stránkach.

Zhromažďovanie údajov uskutočňujeme prostredníctvom internetových on-line formulárov a vždy, keď nám emailom pošlete svoje údaje. Údaje zhromažďované od vás môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne alebo faxové číslo, alebo vašu emailovú adresu. Uvidíte, že nie je povinné poskytnúť nám akékoľvek dodatočné informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by boli potrebné alebo primerané za účelom poskytnutia vami požadovanej služby. Taktiež môžeme zhromažďovať údaje o vás z emailov, ktoré nám pošlete.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje o doménových menách, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané k vašej identifikácii ale pre to, aby sme mohli úhrnne merať návštevnosť, priemerný čas strávený na stránkach, prezreté stránky a pod. Používame tieto informácie na to, aby sme mohli zistiť využívanie našich stránok a za účelom vylepšenia ich obsahu.

Pokiaľ od vás s vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo emailovú adresu (napríklad použitím on-line formulárov alebo cez email), vo všeobecnosti vám dáme vedieť v čase ich zhromažďovania, ako budeme tieto osobné údaje používať. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom týchto internetových stránok, môžeme taktiež použiť na nasledujúce účely:

  • Poskytnutie služieb, o ktoré ste nás požiadali ako napríklad zaslanie informácií o vzťahoch s investormi/kópie našich výročných správ, prihlásenie do služby firemného webového vysielania alebo prihlásenie do nášho systému zasielania emailových upozornení.
  • Odpovedanie na vaše otázky alebo spracovanie vašich žiadosti vo vzťahu k vaším údajom. 
  • Poskytovanie našich služieb presne podľa vašich potrieb. 
  • Spracovávanie záznamov o službách predplatného/príspevkov.

Pokiaľ by ste v budúcnosti zmenili názor, a nebudete chcieť už byť nami kontaktovaní, prosím, informujte nás o tom.

Poskytovanie údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete budú uchovávané na servery vo Veľkej Británii a budú môcť byť sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom pracujúcim mimo Veľkú Británii ako aj tretím stranám, ako sú spoločnosti v rámci skupiny Coca-Cola Hellenic Group, ďalej obchodným partnerom, štátnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, novým majiteľom našich spoločností a dodávateľom, ktorých sme najali za účelom spracovania údajov v našom mene, pričom niektorí z nich môžu sídliť alebo pôsobiť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú na účely uvedené v tomto vyhlásení alebo pre iné účely, ktoré boli vami schválené.

Predovšetkým, prosím, berte na vedomie, že ak sa prihlásite do našej služby firemného webového vysielania, požiadame vás o súhlas s prenosom vašich osobných údajov našej agentúre webového vysielania v USA za účelom, aby vám mohla poskytnúť tieto služby. Taktiež môžeme poskytnúť všeobecné informácie o využití našich stránok tretím stranám, avšak tieto informácie nebudú obsahovať údaje, z ktorých by vás bolo možné identifikovať. 

Záverom, pokiaľ náš podnik vytvorí spoločný podnik (joint venture) s iným subjektom alebo bude predaný alebo sa zlúči alebo splynie s iným subjektom, vaše údaje budú môcť byť poskytnuté naším novým obchodným partnerom alebo vlastníkom 

Štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nemajú vždy prísne zákony ohľadom ochrany osobných údajov. Napriek tomu, my vždy podnikneme kroky k tomu, aby sme sa uistili, že vaše údaje sú používané takýmito tretími osobami v súlade s naším vyhlásením. Preto pri poskytovaní osobných údajov do tretích krajín súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov do týchto tretích krajín aj keď cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany. 

Pokiaľ to nebude vyžadovať zákon, nebudeme bez Vášho súhlasu iným spôsobom zdieľať, predávať alebo šíriť údaje, ktoré nám poskytnete.

Užívatelia do 18 rokov

Pokiaľ máte 18 rokov alebo menej, prosím, požiadajte o súhlas svojho rodiča alebo opatrovníka predtým, ako nám poskytnete nejaké údaje. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám svoje osobné údaje.

Iné internetové stránky

Na našich internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a nevzťahuje sa na nich naše vyhlásenie k ochrane osobných údajov. Pokiaľ navštívite tieto stránky prostredníctvom takýchto odkazov, operátori týchto stránok budú môcť zhromažďovať vaše údaje, ktoré budú nimi využité v súlade s ich vyhlásením k ochrane osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od tých našich.

Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov

Používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti ich nezákonnému spracovaniu, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením či už v on-line alebo off-line režime. Budeme uchovávať vaše údaje počas primeranej doby alebo tak dlho, ako to bude vyžadovať právny poriadok.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Vzhľadom k tomu, že internet je globálnym prostredím, používanie internetových stránok za účelom získavania a spracovania osobných údajov nevyhnutne predpokladá prenos týchto dát na medzinárodnej úrovni. Preto, pri prezeraní týchto stránok a pri elektronickej komunikácii s nami týmto beriete na vedomie a súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov takýmto spôsobom.

Napriek tomu, že spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. používaju primerané opatrenia proti vírusom a iným škodlivým elementom, povaha internetu je taká, že je nemožné zabezpečiť, aby váš prístup na internetové stránky nebol prerušovaný alebo bez chýb, alebo že tieto internetové stránky, jej servery alebo emaily, ktoré budú nami zaslané, nebudú obsahovať žiadne vírusy alebo iné škodlivé elementy.

Obsah týchto stránok je navrhnutý tak, aby bol v súlade so všeobecnými povinnosťami uvedenými v smernici Európskych spoločenstiev o ochrane osobných údajov. 

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Ste oprávnený vidieť osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, a môžete nás požiadať, aby sme urobili potrebné zmeny za účelom zabezpečenia ich presnosti a zachovania ich aktuálnosti. Pokiaľ tak chcete urobiť, môžete nás kontaktovať cez kontaktné údaje uvedené na stránke Kontakt.

Kontakty

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, priania alebo požiadavky vo vzťahu k používaniu vašich osobných údajov z našej strany alebo akékoľvek otázky o tomto vyhlásení, môžete nás kontaktovať cez kontaktné údaje uvedené na stránke Kontakt. Uvítame vaše pripomienky a návrhy, ktoré by ste mohli mať ohľadom nášho vyhlásenia.

Zmeny tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Napriek tomu, že si vyhradzujeme právo meniť a dopĺňať toto vyhlásenie, poskytneme vám oznámenie o dôležitých zmenách najmenej na dobu 30 dní po vykonaní zmeny, a pokiaľ to bude vhodné, aj prostredníctvom oznámenia zaslaného emailom.

Copyright © 2010 Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Back to top

Σχετικές Συνδέσεις