Informácie o webe

Podmienky pre používanie internetových stránok spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika

Ďakujeme vám za návštevu týchto internetových stránok týkajúcich sa spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Na váš prístup a používanie týchto internetových stránok (ďalej len „stránky“) sa vzťahujú tieto podmienky a všetky príslušné platné právne predpisy.

Prístupom a používaním týchto stránok súhlasíte bez akýchkoľvek obmedzení alebo výhrad s týmito podmienkami a beriete na vedomie, že akékoľvek ďalšie dohody medzi vami a spoločnosťmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika (a ich príslušnými poskytovateľmi služieb) sa nahrádzajú týmito podmienkami, a to v časti týkajúcej sa predmetu týchto podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte alebo neprijímate bez akýchkoľvek obmedzení alebo výhrad tieto podmienky, prosím, opustite tieto stránky.

Vlastníctvo obsahu stránok

Tieto stránky a všetky autorské práva ako aj ďalšie práva duševného vlastníctva ku všetkým textom, dizajnom, grafike, ikonám, obrázkom a ďalším materiálom na týchto stránkach (ďalej len „obsah“) sú majetkom spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika alebo boli použité na základe súhlasu príslušného majiteľa.

Použitie akejkoľvek časti obsahu z vašej strany, okrem výnimiek uvedených v týchto podmienkach, je bez písomného súhlasu majiteľa prísne zakázané. Spoločnosi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika budú uplatňovať svoje práva z duševného vlastníctva do najvyššej možnej miery povolenej zákonom, vrátane iniciovania trestného stíhania.

Používanie stránok

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika vám týmto udeľujú súhlas k použitiu týchto stránok nasledovne:

  • Ste oprávnený stiahnuť obsah, avšak iba na informačné, nekomerčné, neziskové osobné účely a za podmienky, že neodstránite, nezmeníte a nezamlčíte akúkoľvek informáciu, obsah alebo upozornenie (ako napríklad upozornenie ohľadom autorských práv alebo vlastníckych vzťahov), ktoré je súčasťou obsahu.
  • Obsah nachádzajúci sa v sekcii „Tlačové správy“ môže byť rozmnožený výlučne za účelom vydavateľským a to v denníkoch, všeobecne zameraných časopisoch, odborných obchodných publikáciách a v hromadných informačných prostriedkoch.
  • Obsah nesmiete šíriť, upravovať, kopírovať (okrem výnimiek uvedených vyššie), šíriť, zobrazovať, opakovane používať, rozmnožovať, publikovať, udeľovať licenciu na jeho použitie, vytvárať z neho odvodené diela, prevádzať, predávať alebo inak použiť obsah bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.
  • Podmienkou pre váš prístup a použitie stránok je, že sa voči spoločnosťam Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika zaväzujete, že stránky nebudete používať na žiaden účel, ktorý by bol zakázaný týmito podmienkami alebo spôsobom, ktorý by predstavoval alebo podnecoval ku konaniu, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, mohlo založiť vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak mohlo porušiť akékoľvek právne predpisy, a ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať tieto stránky za účelom umiestnenia alebo šírenia neoprávnených, výhražných, nepravdivých, zavádzajúcich, klamlivých, obťažujúcich, urážlivých, hanlivých, vulgárnych, obscénnych, škandalóznych, poburujúcich, pornografických alebo rúhavých materiálov. Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika budú plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní a splní každé súdne rozhodnutie, ktoré bude požadovať alebo nariaďovať sprístupnenie identity akejkoľvek osoby, ktorá umiestnila alebo šírila ktorúkoľvek z takých informácií alebo materiálov. Ďalej sa taktiež zaväzujete informovať spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika ihneď ako sa dozviete, že došlo k akémukoľvek protiprávnemu alebo zakázanému použitiu týchto stránok akýmikoľvek tretími stranami.

Používanie týchto stránok pre reklamné účely alebo pre obchodné ponuky je zakázané.

Ochrana súkromia

Akékoľvek osobné údaje (napr. vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa), ktoré na stránky zašlete elektronickou poštou alebo inak, budú použité spoločnosťami Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov vzťahujúcim sa k stránkam. Akékoľvek iné údaje alebo materiály, ktoré budete na stránkach uvádzať, ako napr. otázky, komentáre, návrhy a podobne, nebudú považované za dôverné a súkromné.

Obmedzenie prístupu

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika si vyhradzuje právo odoprieť vám prístup k týmto stránkam alebo ich akejkoľvek časti, a to podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok môže obsahovať nepresnosti alebo tlačové chyby. Zmeny stránok môžu byť vykonávané pravidelne kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika sa však nezaväzuje pravidelne aktualizovať informácie uvedené na týchto stránkach. Ďalej spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nezaručujú, že tieto stránky budú fungovať bez prerušenia a bezchybne, že poruchy budú pravidelne odstraňované alebo že s nimi bude kompatibilný váš počítač, hardware alebo software.

Na informácie, rady a názory vyjadrené na týchto stránkach by ste sa nemali spoliehať pri prijímaní vašich osobných, právnych, finančných alebo iných rozhodnutiach. Mali by ste kontaktovať príslušného odborníka so žiadosťou o radu pre vašu konkrétnu situáciu.

CELÝ OBSAH PODLIEHA ZMENÁM A JE VÁM POSKYTOVANÝ V TAKEJ PODOBE, V AKEJ JE K DISPOZÍCII, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENEJ ALEBO NEVYJADRENEJ, VRÁTANE (ALE NIELEN) NEVYJADRENÝCH ZÁRUK OHĽADOM VŠEOBECNEJ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRE PREDAJ, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, ALEBO OHĽADOM DODRŽANIA PRÁVNYCH PREDPISOV.

Prosím, berte na vedomie, že právne poriadky niektorých štátov nedovoľujú vylúčiť nevyjadrené záruky, takže niektoré z vyššie uvedených vylúčení sa na vás nemusia vzťahovať. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nezaručujú ani nevyhlasujú, že použitie akejkoľvek časti obsahu nemôže porušiť práva strán ani že obsah je bezchybný, úplný a aktuálny.

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika neprijímajú žiadnu zodpovednosť za zlyhanie akejkoľvek služby poskytovanej prostredníctvom týchto stránok, vrátane (ale nielen) služby emailových upozornení a firemných webcastov.

Vylúčenie zodpovednosti

POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK JE NA VAŠE VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.

SPOLOČNOSTI COCA-COLA HBC CESKÁ REPUBLIKA A COCA-COLA HBC SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ANI ŽIADNA ICH DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ, SPRIAZNENÁ SPOLOČNOSŤ, PRACOVNÍCI ALEBO RIADITELIA ANI ŽIADNI ICH ZÁSTUPCOVIA ALEBO AKÁKOĽVEK INÁ STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVORENIA, VÝROBY ALEBO DODANIA, TEJTO STRÁNKY NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY, ŠKODY S REPRESÍVNOU FUNKCIOU, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO OBSAHU, ČI UŽ ZALOŽENÉ NA ZMLUVNOM, DELIKTUÁLNOM (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ZÁKLADE ALEBO NA PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, I KEĎ BOLI O MOŽNOSTI VZNIKU AKEJKOĽVEK TAKEJTO ŠKODY INFORMOVANÍ.

Prosím, berte na vedomie, že právne poriadky niektorých štátov nedovoľujú vylúčiť nevyjadrené záruky, takže niektoré z vyššie uvedených vylúčení sa na vás nemusia vzťahovať.

Odkazy na stránky tretích strán

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na stránky vo vlastníctve alebo prevádzkované inými stranami ako sú spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Takéto odkazy sú uvádzané pre váš úžitok. Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nekontrolujú a nie sú ani zodpovedné za prevádzkovanie, obsah, zásady ochrany osobných údajov, a bezpečnosť takýchto stránok. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika sa výslovne zriekajú svojej zodpovednosti, ak takéto stránky: 

  • porušujú práva duševného vlastníctva tretej strany; 
  • sú nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce; 
  • nie sú predajné alebo vhodné pre konkrétny účel; 
  • neposkytujú primeranú bezpečnosť; 
  • obsahujú vírusy alebo iné elementy deštruktívnej povahy; 
  • sú urážlivé alebo hanlivé.

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika taktiež neschvaľujú obsah alebo akékoľvek produkty alebo služby ponúkané takýmto spôsobom. Pokiaľ vytvoríte odkaz na takéto stránky alebo na túto stránku, robíte tak na vlastné nebezpečenstvo a bez súhlasu spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.

Vaše hyperlinky na tieto stránky

Hyperlinky na tieto stránky môžete poskytnúť výlučne na základe výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.

Opatrné výrazy týkajúce sa tvrdení o budúcnosti

Tieto stránky môžu obsahovať tvrdenia, odhady alebo predpovede, ktoré zahŕňajú riziko a neistotu a ktoré predstavujú tzv. „tvrdenia o budúcnosti“, tak ako sú definované podľa federálnych právnych predpisov Spojených štátov amerických a medzinárodného práva vo vzťahu k cenným papierom. V niektorých prípadoch používame slová ako „domnievať sa“, „vyhliadka“, „rada“, „zamýšľať“, „očakávať“, „predvídať“, „plánovať“, „cieľ“, a podobné výrazy za účelom identifikovania tvrdení o budúcnosti.

Všetky tvrdenia okrem tvrdení o historických faktoch, vrátane, medzi inými, tvrdenia ohľadom nášho budúceho finančného postavenia a výsledkov, obchodnej stratégie, našej budúcej spolupráce so spoločnosťou The Coca-Cola Company, rozpočtu, plánovaných stupňov spotreby a výroby, plánovaných nákladov, odhadov investičných výdajov a plánov a cieľov vedenia vo vzťahu k budúcim operáciám sú všetko tvrdenia o budúcnosti. Nemali by ste sa na takéto tvrdenia prehnane spoliehať. Už z ich povahy vyplýva, že tvrdenia o budúcnosti zahŕňajú riziko a neistotu, pretože reflektujú naše súčasné očakávania a predpoklady ohľadom budúcich udalostí a okolností, ktoré však nemusia prejaviť ako pravdivé.

Naše aktuálne výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých očakávaných v tvrdeniach o budúcnosti z viacerých dôvodov, vrátane (ale nielen) našej schopnosti financovať plány expanzie, programy odkúpenia vlastných akcií a všeobecné prevádzkové aktivity; zmena v oblasti obchodu s nealkoholickými nápojmi, vrátane konania konkurentov a zmeny v preferenciách spotrebiteľov; zmeny regulačného a právneho charakteru; kolísanie nákladov a dostupnosti surovín; výkyvy úrokových mier a mien; zmeny v ekonomických a politických podmienkach.

Naša schopnosť vstúpiť na vznikajúce a nové, rýchlo sa rozvíjajúce trhy; účinnosť našich reklamných a marketingových programov; neistota súvisiaca s možnými súdnymi spormi; nepriaznivé poveternostné podmienky; a ďalšie riziká, ktoré boli opísané vo výročnej správe našej spoločnosti a našich správach predkladaných Komisii pre cenné papiere (Securities and Exchange Commission, „SEC“) vrátane našich výročných správ na formulári 20-F, ktoré sú k dispozícii u SEC. Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika neprijímajú povinnosť pravidelne aktualizovať alebo doplňovať takéto tvrdenia o budúcnosti.

Nemôžeme vám zaručiť, že naše budúce výsledky, stupeň aktivity, výkonnosť alebo iné dosiahnuté hodnoty budú zodpovedať očakávaniam obsiahnutým v tvrdeniach o budúcnosti. Navyše, ani my, ani akákoľvek iná osoba neprijíma zodpovednosť za presnosť a úplnosť tvrdení o budúcnosti. Nebudeme nevyhnutne aktualizovať takéto tvrdenia, ani ich prispôsobovať aktuálnym výsledkom alebo zmenám v našich očakávaniach, ibaže by ich aktualizovanie vyžadoval právny poriadok.

Nič, čo sa nachádza na týchto stránkach nepredstavuje výzvu k investovaniu alebo ku kúpe akcií.

Software prístupný na stránkach

Práva duševného vlastníctva alebo iné práva k akémukoľvek softwaru, ktorý je prístupný na stiahnutie z týchto stránok (ďalej len „software“) patrí spoločnosťam Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika alebo dodávateľom/poskytovateľom licencií. Za účelom prístupu k informáciám na týchto stránkach budete možno musieť uzatvoriť licenčnú zmluvu s tretími stranami poskytujúcimi software (napríklad Adobe).

Vaša schopnosť prístupu k takýmto informáciám môže závisieť od toho, či ste takúto licenciu získali. Používanie softwaru podlieha podmienkam uvedeným v licenčnej zmluve, ktorá môže byť pripojená alebo zahrnutá v softwari. Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nie sú zodpovedné za dojednanie takýchto licencií. Neinštalujte a ani nepoužívajte taký software, pokiaľ ste nevyjadrili svoj súhlas s takýmito licenčnými zmluvami. Ak budete z týchto stránok sťahovať software, budete tak robiť na vlastné nebezpečenstvo.

Zmena týchto podmienok

Spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto podmienky aktualizovaním ich textu. Ste viazaní všetkými takýmito zmenami a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku za účelom oboznámenia sa s aktuálnymi podmienkami. Tieto podmienky nemôžu byť zmenené vami, okrem ak vám k tomu nedáju výslovný písomný súhlas spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky ako aj Vvše používanie týchto stránok je regulované právnym poriadkom Anglicka a Walesu, bez ohľadu na výber zákonných ustanovení. Súdy so všeobecnou právomocou v Anglicku majú výlučnú právomoc konať vo všetkých a akýchkoľvek sporoch, ktoré vzniknú, súvisia s alebo sa týkajú týchto podmienok a/alebo týmito stránkami, a ktorých podstatným elementom budú tieto podmienky a/alebo tieto stránky.

Pokiaľ sa spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika rozhodnu upustiť od riešenia nejakého porušenia povinnosti vyplývajúceho z týchto podmienok, neznamená to, že by spoločnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika upustili od riešenia nejakého iného porušenia alebo porušenia budúceho.

Všetky práva a opravné prostriedky, ktoré súvisia s týmito podmienkami sú kumulatívne a nevylučujú žiadne práva a opravné prostriedky stanovené zákonom alebo akoukoľvek inou dohodou.

Pokiaľ bude akákoľvek časť týchto podmienok vyhlásená za neplatnú alebo nevynútiteľnú podľa platných právnych predpisov, vrátane (ale nielen) vyššie uvedených vyhlásení o zárukách a obmedzení zodpovednosti, bude sa mať za to, že neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie bude nahradené platným, vynútiteľným ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovanému pôvodným, pričom zvyšná časť dohody zostáva naďalej platnou.

V súdnom alebo správnom konaní bude povolené použiť tlačenú verziu týchto stránok a týchto podmienok a akýchkoľvek oznámení v elektronickej podobe.

Súhlasíte s tým, že na základe týchto podmienok a používania týchto stránok nevnikol žiaden vzťah založený na joint venture, partnerstve, pracovný vzťah alebo vzťah zastúpenia.

Copyright © 2010 -Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Back to top

Σχετικές Συνδέσεις