News

14. 10. 2016

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení podľa ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Tuhovská 1, P.O. Box 37, 831 07 Bratislava, IČO: 31 340 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4201/B (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“), v súvislosti s prípravou jej cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o, so sídlom Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje 198 21, Česká republika, IČ: 411 89 698, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 3595 (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“), pri ktorom sa Zanikajúca spoločnosť zlúči s Nástupníckou spoločnosťou tak, že Zanikajúca spoločnosť zanikne a jej obchodné imanie vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prejde na Nástupnícku spoločnosť, týmto v súlade s ustanovením § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka zverejňuje nasledujúce informácie a dokumenty:

 

 

1.    Informácia o premiestnení sídla Zanikajúcej spoločnosti

 

Zanikajúca spoločnosť s účinnosťou od 01.04.2017 v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územie Slovenskej republiky do sídla Nástupníckej spoločnosti.

 

2.    Informácia o právnej forme Nástupníckej spoločnosti

 

Nástupnícka spoločnosť je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa ustanovení § 132 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), v znení neskorších predpisov.

 

3.    Informácia o notárovi

 

Osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka o splnení požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie bude po ich preskúmaní pri Zanikajúcej spoločnosti vydávať notár:

 

JUDr. Peter Kriško, PhD., notársky úrad Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava,

tel.: +421 2 5363 4041.

 

4.    Účtovné závierky Zanikajúcej spoločnosti

za roky 2013, 2014 a 2015 sú k dispozícii v sídle Zanikajúcej spoločnosti na Tuhovská 1, 831 07 Bratislava  (ďalej len „Sídlo“) a na nasledovnom odkaze: 2013, 2014, 2015.

 

5.    Účtovné závierky Nástupníckej spoločnosti za roky 2013, 2014 a 2015 sú k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti a na nasledovnom odkaze: 2013, 2014, 2015.

 

6.    Výročné správy Zanikajúcej spoločnosti za roky 2013, 2014 a 2015 sú k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti a na nasledovnom odkaze: 2013, 2014, 2015.

 

7.    Výročné správy Nástupníckej spoločnosti za roky 2013, 2014 a 2015 sú k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti a na nasledovnom odkaze: 2013, 2014, 2015.

 

8.    Priebežná účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti je k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti a na nasledovnom odkaze: 2016.

 

9.    Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení je k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti.

 

10. Správa konateľa Zanikajúcej spoločnosti je k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti.

 

11. Správa konateľa Nástupníckej spoločnosti je k dispozícii v Sídle Zanikajúcej spoločnosti.

 

 

 

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.

14.10.2016