News

1. 12. 2016

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti a fúzia

Vážené dámy, páni a obchodní partneri,

 

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že od 1. januára 2017 dochádza k zmene obchodného mena našej spoločnosti. Vezmite preto, prosím, na vedomie, že od tohto dňa je platné nasledujúce obchodné meno našej spoločnosti, a to:

 

 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

 

 

Všetky ostatné údaje týkajúce sa našej spoločnosti zostávajú nezmenené.

 

So sídlom Tuhovská 1, P.O. Box 37, 831 07 Bratislava. 

 

Tel.:  +421/2/49 263 111                                              IČO  31340628

Fax.: +421/2/49 263 114                                              DIČ  SK2020342280

 

 

Zmena obchodného mena neovplyvňuje platnosť ani účinnosť zmlúv, ktoré máte s našou spoločnosťou uzatvorené.

 

Od 1. januára 2017 pri kontakte s nami používajte, prosím, naše nové obchodné meno. Objednávky, faktúry a iné doklady, ktoré budú od tohto dátumu vystavované na našu spoločnosť, musia byť vystavené s novým obchodným menom, a to aj v prípade, keď objednávka týkajúca sa predmetnej faktúry bola vystavená na súčasné obchodné meno.

 

Zároveň mi dovoľte, aby som vás informoval, že k 1. aprílu 2017 dôjde k cezhraničnému zlúčeniu so spoločnosťou Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o, so sídlom Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje 198 21, Česká republika,                      IČ: 411 89 698, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 3595, ktorá bude aj nástupnickou organizáciou a prevezme okrem iného všetky práva a povinnosti vyplývajúce z existujúcich obchodných vzťahov. O nových kontaktných údajoch vrátane DIČ zlúčenej spoločnosti vás budeme v dostatočnom časovom predstihu a vhodným spôsobom informovať.


Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom,

 

 

 

Tomáš Gawlowski

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.

konateľ